Ankieta Kobierzyce

0%

 • Szanowni Państwo,
  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Ankieta jest anonimowa. Wyniki ankiet przyczynią się do określenia słabych i mocnych stron gminy oraz wyznaczenia kierunków jej rozwoju. Na ich podstawie zostanie opracowany dokument pn. Strategia Rozwoju Gminy Kobierzyce. Dziękujemy uprzejmie za wszystkie odpowiedzi i sugestie oraz czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

 • 1. W jakim sołectwie Pani / Pan mieszka? * *

 • 2. Metryczka - płeć *

 • 3. Metryczka - wiek *

 • 4. Jak długo Pani / Pan mieszka na terenie gminy? *

 • 5. Czy interesuje się Pani /Pan tym co się dzieje na terenie Gminy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Jak ocenia Pani / Pan możliwości rozwojowe Gminy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Proszę podać jak Pani / Pan ocenia sytuacją w Gminie Kobierzyce w zakresie wymienionych obszarów. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Bardzo dobrze Dobrze Nie mam zdania Dostatecznie Niedostatecznie
  Poziom kształcenia dzieci i młodzieży.  
  Dostęp do programów pozaszkolnych oraz zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży  
  Dostępność ścieżek rowerowych  
  Dostęp do komunikacji zbiorowej  
  Dostęp do placów zabaw i boisk  
  Dostęp do oferty kulturalnej  
  Dostęp do oferty sportowo-rekreacyjnej  
  Dostęp do oferty dla seniorów.  
  Dostęp do opieki zdrowotnej.  
  Bezpieczeństwo publiczne – poczucie bezpieczeństwa.  
  Dostęp do sieci wodociągowej.  
  Dostęp do sieci kanalizacyjnej.  
  Dostęp do sieci gazowej.  
  Utrzymanie dróg gminnych i infrastruktury drogowej.  
  Zbiórka odpadów komunalnych.  
  Warunki prowadzenia działalności gospodarczej.  
  Utrzymanie czystości.  
  Dostępność do miejsc w żłobkach.  
  Dostępność miejsc w przedszkolach.  
 • 8. Proszę zaznaczyć, co w Pani / Pana odczuciu należy do silnych lub słabych stron Gminy Kobierzyce

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Silna strona Neutralna Słaba strona
  Położenie geograficzne, komunikacja z ośrodkami miejskimi.  
  Stan środowiska naturalnego.  
  Warunki naturalne sprzyjające rozwojowi rolnictwa.  
  Walory przyrodnicze umożliwiające rozwój turystyki.  
  Komunikacja lokalna (linie autobusowe, przystanki na terenie gminy).  
  Infrastruktura drogowa, sieć dróg, stan nawierzchni, itp.  
  Dostępność usług teleinformatycznych (telefon, internet).  
  Oferta edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży oraz poziom edukacji w szkołach gminnych.  
  Opieka zdrowotna (dostęp do ośrodków zdrowia, gabinetów stomatologicznych, itp.).  
  Atrakcyjność dla przedsiębiorców.  
  Możliwość podjęcia pracy na terenie gminy.  
  Potencjał do rozwoju budownictwa mieszkaniowego.  
  Aktywność lokalnych społeczności.  
  Liczba osób w wieku produkcyjnym.  
  Oferta terenów możliwych do zainwestowania.  
  Oferta kulturalna skierowana do mieszkańców.  
  Oferta sportowa skierowana do mieszkańców.  
  Inne - proszę podać jakie?
 • 9. Które branże Pani / Pana zdaniem powinny stać się motorem rozwoju Gminy Kobierzyce *

  Proszę wybrać 2 najważniejsze Pani/Pana zdaniem
  Można zaznaczyć co najwyżej 2 odpowiedzi.
 • 10. Na które dziedziny Pani / Pana zdaniem należy położyć szczególny nacisk planując kierunki rozwoju Gminy Kobierzyce na najbliższe lata? *

  Proszę wybrać maksymalnie 5 najważniejszych wg Pani/Pana kierunków
  Można zaznaczyć co najwyżej 5 odpowiedzi.
 • 11. Uważa Pani / Pan że stopień atrakcyjności Pani/Pana miejscowości dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania jest: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Które z inwestycji na terenie Pani / Pana miejscowości powinny pojawić się w planach inwestycyjnych gminy na najbliższe lata? *

  Proszę wskazać wg skali od 1 (najmniej ważna) do 5 (najważniejsza)
  Można udzielić wielu odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Budowa drogi  
  Budowa chodników  
  Budowa ścieżek rowerowych  
  Budowa parkingów  
  Budowa, rozbudowa szkoły  
  Budowa, rozbudowa przedszkola  
  Budowa, rozbudowa żłobka  
  Rozbudowa infrastruktury sportowej  
  Budowa świetlic wiejskich  
  Rozbudowa placów zabaw  
  Budowa infrastruktury kanalizacyjnej  
  Budowa infrastruktury wodociągowej  
  Budowa sieci gazowej  
  Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii (fotowoltaika, pompa ciepła)  
  Tworzenie stref wypoczynku i rekreacji  
  Inwestycje w zieleń i nasadzenia  
  Inna (jaka)
 • 13. Jak ocenia Pani/Pan aktywność obywateli i organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, itp) na ternie Pani / Pana miejscowości *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...